ItaliaItalia- inschrijving en betalingsvoorwaarden


ItaliaItalia- Istituto di Lingua Italiana- Amsterdam


De cursist moet tenminste 18 jaar zijn bij het invullen van het (online) -inschrijvingsformulier dat geldt als contract.

Inschrijving en Betalingsvoorwaarden

1. Inschrijvingen zijn persoonlijk, niet onoverdraagbaar, en zijn slechts geldig voor het rooster van het betreffende cursusjaar.

2. Inschrijving dient online plaats te vinden via: www.italiaitalia.nl.

3. In uitzonderlijke gevallen kan men zich ook inschrijven via het secretariaat van ItaliaItalia, maar hierbij worden €15,- administratiekosten in rekening gebracht.

4. Wanneer de inschrijving voltooid is, ontvangt u een bevestiging per e-mail van uw online inschrijving.

5. De inschrijving is pas definitief na volledige betaling van de cursuskosten. Dit is tevens uw inschrijvingsbewijs.

6. Geen enkele cursist wordt toegelaten tot de cursus voordat hij betaald heeft .

7. Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken vóór aanvang van de cursus te worden overgemaakt op het Abn-Amro bankrekeningnummer van ItaliaItalia, onder vermeldingvan de cursuscode en de naam van de cursist.

8. De cursist staat ingeschreven zodra het cursusgeld door ItaliaItalia ontvangen is.

9. Er worden in principe alleen facturen opgesteld voor bedrijven; voor particulieren alleen op aanvraag.

Tarieven

10. De prijzen genoemd in de brochure en op de website van ItaliaItalia zijn de geldende prijzen voor de aangegeven sessie.

11. ItaliaItalia geeft een korting van 5% :

- aan studenten (op vertoon van een studentenkaart);

- aan leden van Levende Talen en van de Dante Alighieri.

- aan personen van 67 jaar en ouder (op vertoon van een identiteitskaart);

12. Het is niet mogelijk om meerdere kortingen te combineren. Let Op! Geen korting op kwartaalcursussen, instroom, one to one, intensief.

13. De kortingsprijs geldt alleen voor inschrijvingen tot twee weken vóór aanvang van de cursus. Na deze termijn is dit tarief niet meer van toepassing.

Annulering en restituitie

14.Iedere aanvraag tot annulering moet op schriftelijke wijze (per post of per e-mail) aan ItaliaItalia gepresenteerd worden. De cursist heeft tot 2 weken voor het begin van de cursus waar hij zich voor heeft ingeschreven bij ItaliaItalia het recht zijn inschrijving te annuleren. Bij afmelding na aanvang van de cursus wordt geen restitutie van het cursusgeld meer verleend.

15.In geval van overmacht (ziekte waardoor de cursist definitief is verhinderd de cursus te volgen, ongeval, overlijden van de cursist; op vertoon van authentiek certificaat) en na schriftelijke aanvraag worden de cursuskosten pro rata temporis vergoed onder aftrek van €30,- administratiekosten.

16.Afmelding voor de cursus, na de start, dient schriftelijk te gebeuren, door een e-mail te sturen naar info@italiaitalia.nl. De les wordt op geen enkele manier vergoed.

17.Onze cursussen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers. Wanneer er onvoldoende kandidaten voor de cursus zijn, behoudt ItaliaItalia zich het recht voor de cursus op zijn laatst 48 uur voor het begin van de lessen te annuleren of uit te stellen.

18.Wanneer er onvoldoende kandidaten voor de cursus zijn, bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of zal de duur van de cursus veranderen. ItaliaItalia behoudt zich ook het recht voor groepen samen te voegen of te verdelen als dit nodig wordt geacht. De kosten zullen in alle gevallen gelijk blijven, gegeven het feit dat deze vermindering geen invloed zal hebben op het bereiken van de leerdoelen.

19.Restituties kunnen pas na de derde week na het begin van de cursus plaatsvinden, aangezien het minimum aantal cursisten nog kan veranderen in de eerste weken.

Tijdens de cursus

20.ItaliaItalia is verantwoordelijk voor de toewijzing van de docenten aan de verschillende cursussen. Indien noodzakelijk, kunnen hierin veranderingen plaatsvinden, ook indien de cursus reeds begonnen is.

21.Wanneer de docent afwezig is kan de les uitgesteld worden, of door een vervangende docent gegeven worden. Deze les wordt op geen enkele manier vergoed.

22.Wanneer de cursist niet aanwezig kan zijn bij een les, kan deze les niet bij een andere cursus ingehaald worden, noch wordt de gemiste les vergoed.

23.De indeling bij een niveau (hoger dan A1) wordt gebaseerd op de niveautest die de cursist bij ItaliaItalia heeft afgelegd en die wordt goedgekeurd door de cursusafdeling.

24.Iedere overplaatsing naar een andere cursus moet vóór de tweede les plaatsvinden. De eerste overplaatsing is gratis. Wanneer hierna nog door de cursist om overplaatsing wordt gevraagd worden er € 30,- administratiekosten in rekening gebracht.

25.Plichten van de cursist of deelnemer aan de cursus van ItaliaItalia: ItaliaItalia behoudt zich het recht voor personen die zich op een dergelijke manier gedragen dat dit het verloop van de cursus zou kunnen verstoren, de toegang te ontzeggen tot de cursus. In dit geval heeft de cursist geen recht op vergoeding van de cursuskosten.

Aansprakelijkheid

26.Aansprakelijkheid van ItaliaItalia voor schade van welke aard ook, schade aan personen daaronder begrepen, aan/door cursisten tijdens het volgen van de training, is uitgesloten.

27.ItaliaItalia kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de cursist de beoogde resultaten niet bereikt.

28.ItaliaItalia is niet verantwoordelijk voor het niet toereikend zijn van haar diensten in geval van overmacht (bijvoorbeeld natuurrampen, brand, overstroming, oorlog, officiële opdrachten en andere omstandigheden die onafhankelijk zijn van de bereidwilligheid van de beide partijen).

Intellectuel eigendom

29.Alle rechten op door ItaliaItalia Taaltraining ontwikkelde studieprogramma’s, studie – en oefenmaterialen, in welke vorm dan ook, blijven eigendom van ItaliaItalia en het is de cursist niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ItaliaItalia ten behoeve van derden te gebruiken.

Toepasselijk recht

30.Op dit contract is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Inschrijving voor een cursus bij ItaliaItalia betekent dat u akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@italiaitalia.nl.


AMSTERDAM 2016